Tietosuojaseloste

TIETOSUOJALAUSEKE Koirakoulu Lahen Murre

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme asiakkaistamme. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme asiakassuhdettamme tai muuta niihin verrattavaa suhdettamme. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

1.REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖT Nimi: Leea Sarén Sähköposti: leea@lahenmurre.fi

2.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS Käsittelemme rekisterissämme yrityksen asiakkaiden, sen entisten asiakkaiden sekä yrityksen toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Henkilötietoja käsittelemme rekisteröidyn suostumuksen taikka yrityksen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin: – Asiakkuuksien ylläpito ja hallinta – Sähköinen asiakasviestintä, markkinointi – Yritystoiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

3.KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä: – Asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite – Koiran tiedot (rotu, sukupuoli, ikä, vapaaehtoiset lisätiedot)

4. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yhteydenottovaiheessa asiakas hyväksyy yrityksen tietosuojaselosteen.

5.TIETOJEN SÄILYTYSAIKA Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös päättymisen jälkeen.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa tarvittaessa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla.

7. TIETOJEN SIIRTO EU- TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE Tietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eli yrityksen ulkopuolisille henkilöille. Tieto siirretään kurssia/yksityistuntia/kotikäyntiä ohjaavalle yrityksen kouluttajalle.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle (yhteystiedot ks. kohta 1). Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle (yhteystiedot ks. kohta 1). Oikeus poistaa tiedot Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä henkilötietojen poistamista asiakasrekisteristä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle (yhteystiedot ks. kohta 1). Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän ilmoittamalla siitä sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle (yhteystiedot ks. kohta 1). Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Henkilötietorekisteri on vain digitaalisessa muodossa. Se on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Pääsy tietokantaan tai yksilöllisiin tietoihin on suojattu normaaleilla tietoturvamenettelyillä käyttöoikeuksineen, salasanoineen ja palomuureineen. Pääsy sovelluksiin on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Sovelluksia käytetään julkisesta internetistä suojattujen verkkoyhteyksien kautta. Henkilötietoja käsittelevät yrityksen vastuuhenkilöt ja yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan yrityksen henkilötietojen käsittelyperiaatteita tietosuojaselosteen mukaisesti ja käsittelijöiden kanssa on sovittu henkilötietojen salassapitovelvollisuudesta.

11. YHTEYDENOTOT Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse kohdassa 1 ilmoitettuun sähköpostiosoitteiseen. Rekisteröidyn pyynnön voi esittää rekisteröity itse tai hänen valtuuttamansa edustaja.

12. MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.